Nursan, Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden olup çeşitli ülkelere ihracat yapmaktadır. Otomotiv sektöründe, kalite, fiyat, temin süresi ve Ar-Ge yeteneği bakımından öncelikli tercih edilen bir iş ortağı olmayı, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde çalışanlarına ve topluma saygılı olmayı hedeflemektedir.

Bu politikanın amacı Şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirmeleri esnasında sahip olmaları gereken müşterek değerleri, ilkeleri ve sürekli iyileştirmeyi ifade etmektedir. Tüm çalışanlarımızın mahremiyetini, kişisel haklarını ve kişisel haysiyetini gözetmelerini beklemekteyiz. Şirketimiz bünyesinde cinsiyet, yaş, siyasi görüş, ırk, milliyet, etnik köken ve din temelli olmak üzere herhangi bir tahkir edici davranışa; herhangi bir ayrımcılığa; taciz, tehdit, şiddet ve yıldırmaya müsamaha gösterilmemektedir. Şirket bünyesindeki işlerinden veya pozisyonlarından yararlanmaları Rüşvet alma-verme vb. yolsuzluk yapmaları ve Şirketin Gizli Bilgisini veya Ticari Sırrını ifşa etmeleri kesinlikle yasaktır.

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, alt işverenlerimizin ve iş ortaklarımızın da mevcut yasa ve mevzuatlara, Çalışma Standartları politikamızı ve Etik Kurallar Politikamızı, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamızı ve Sıfır Tolerans Politikamızı esas almaları gerekmektedir. Nursan Kablo Donanımları Tic. San. Ve A.Ş bu politikalara uymayan kişi ve kurumlarla iş ilişkisini sona erdirebilir.

Şirket çalışanlarımızdan mevcut yasa ve mevzuatlara, Çalışma Standartları Politikamıza, Etik Kurallar Politikamıza, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamıza ve Sıfır Tolerans Politikamıza sağ duyulu olmalarını ve herhangi bir koşulun ihlal edilmesi durumunda bildirimde bulunmak için etikkurul@nursankd.com adresine mail atarak Etik Kurul ile iletişime geçmelerini beklemekteyiz.

NURSAN KABLO DONANIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. bünyesinde aşağıdaki hususlara tolerans göstermeyeceğini ve bu tür uygulamaların karşısında olduğunu taahhüt eder.

Aşağıda ana hatlarıyla belirtilen ilkeler, politikamızda desteklediğimiz değerleri yansıtmaktadır, bu ilkeler politikanın bir parçasıdır.

1. GENEL İLKELER

Nursan tüm faaliyetleri aşağıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yürütülür. Tüm Nursan çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, Hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerinde bu genel ilkeleri esas alarak hareket etmelidirler.

1.1 Dürüstlük

Nursan tüm faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.

1.2 Şeffaflık

Nursan çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde şeffaf ve açıktır. Tüm faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.

1.3 Tarafsızlık

Din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Herkese adil ve eşit davranlır, önyargılı davranışlardan kaçınılır.

1.4 Gizlilik

Şirket ait rekabet açısından bilgileri, ticari sırları, fikri mülkiyet hakları, mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen gizlilik anlaşmaları çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir. Bu türden özel bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez. Bu türden özel bilgiler şirket içinde yetkisi olan kişiler tarafından etik kurallar çerçevesinde ve sadece şirket menfaatleri doğrultusunda kullanılabilir. Tüm çalışanları gizlilik ilkesini koruyacağını imzaları ile taahhüt eder.

1.5 Yasalara ve düzenlemelere uyum

Nursan KabloDonanımları San.ve Tic. A.Ş tümfaaliyetlerini yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütür. yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder. Uyum için gerekli tedbirleri alır.

1.6 Adil İş, Reklam ve Rekabet

Faaliyet gösterilen ülkelerdeki adil iş, reklam ve rekabet kurallarına ve yasalara eksiksiz bir şekilde uyulur. Rekabette doğruluk ve dürüstlük ilkelerinden ödün verilmez.

1.7 Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Nursan fikri mülkiyet haklarını korur, fikri mülkiyet haklarının meşru bir şekilde kullanımı ve kötüye kullanımdan kaçınılarak fikri mülkiyet haklarının zarar görmesini önler.

1.8 Yolsuzlukla ve RüşvetleMücadele(Çıkar çatışmaları)

Şirket genelindeki tüm görevlerde ve faaliyetlerde şirket menfaatleri gözetilir ve çıkar çatışmalarından uzak durulur. Şirketimiz rüşvete ve her türlü yolsuzluğa karşıdır ve sıfır hoşgörü göstermektedir. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede son derece hassastır. Kişisel çıkarların birinci önceliğimiz olan şirket menfaatlerini gözetme becerisini etkilenmesine izin verilmez. Şirket bünyesindeki görevler, Sorumluluklar veya Nursan kimliği kullanılarak şahsi veya yakın akraba/arkadaşlara menfaat sağlanmaz. Yolsuzlukla mücadele yasalarına uygunluk sağlanır. Tüm iş işlemlerinde en yüksek dürüstlük standartlarına uyulur. Müşterilerimizden ve tedarikçilerimizden hediye veya menfaat, iş yemekleri, ağırlanma talep edilmez. Ancak müşteri ve tedarikçilerden gelen hediye tekliflerinin geri çevrilmesi nezaketsizlik olarak algılanacak ve hediye vereni gücendirecek ise değeri 500 TL’yi veya döviz karşılığını geçmemek şartıyla kabul edilebilir ve çekilişle çalışanlara dağıtılır veya tüm çalışanların kullanabileceği bir hediye ise ortak kullanıma açılabilir. Bu doğrultuda prosedürde belirtilmiş olan, rüşvet ve yolsuzluk, gasp, zimmete para geçirme, kara para aklama, ihaleye fesat karıştırma, uygunsuz avantaj elde etme, etik olmayan davranışlar sıfır tolerans konusu olarak belirlenmiştir. Şirketimiz bu konularda sıfır tolerans gösterir.

1.9 Kimliğin Korunması ve Misilleme Yapılmaması

Etik kuralların ihlalleri ile ilgili bildirimde bulunan kişilere misilleme yapılmaz ve diğer güvenlik önlemleri için bu kişilerin kimlikleri gizli tutulur.
Çalışma Standartları İlkelerimiz;

1.1 Özgür Şekilde Seçilen İstihdam

Zorunlu, borca dayalı, kölelik veya insan ticareti dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı, fiziksel olarak suistimaliyasaklamak. Zorla çalıştırma, çalışanların suistimali ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek. Çalışanlarımız istihdamları için işe alım ücretleri ve başka ücretler ödemek zorunda bırakılmaz, kimlikleri idari işlemler için gereken makul süreden fazla tutulamaz ve hareket özgürlükleri kısıtlanamaz. Nursan Kablo Donanımları olarak, tedarikçilerimizden uluslar arası alanda ilan edilmiş insan haklarının korunmasını desteklemeleri beklenmektedir. Şiddet, taciz ve insanlık dışı muameleye müsaade etmez ve müsamaha göstermez.

1.2 Genç İşçiler Ve Stajyer Öğrenciler

Şirketimizde çocuk işçi çalıştırılmaz ve çalıştırılması desteklenmez. Genç işçi ve stajyer istihdamında tüm yerel yasalara uygun hareket edilir, gece vardiyaları ve fazla mesaide dahil olmak üzere, sağlıklarını ve güvenliklerini tehlikeye atabilecek işler yaptırılmaz.

1.3 Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerimizde ulusal yasalar, ilgili toplu sözleşmeler ve uluslararası standartlar tarafından belirlenen fazla mesai, molalar ve dinlenme süreleri dahil uygun çalışma saati şartlarına uygun hareket edilir.

1.4 Ücretler Ve Sosyal Yardımlar

Çalışanlarımıza yasal olarak zorunlu kılınan maaşlar ödemek ve ücret harici imkanlar sağlanır, Ücret yasalarına uygun hareket edilir.

1.5 İnsancıl Muamele

Şirketimiz insan haklarına saygılıdır. Şiddet, taciz ve insanlık dışı muameleye müsaade etmez ve müsamaha göstermez.

1.6 Ayrımcılığın Önlenmesi

Çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve diğer paydaşlarımız arasında ücretler, terfi, ödül, eğitim, işe alma ve istihdam gibi uygulamalarda ırk, renk, yaş, cinsiyet, engellilik, gebelik, din, medeni durum, sendika üyeliği ve politik düşünce yapısına göre ayrım yapılamaz.

1.7 Örgütlenme Özgürlüğü Ve Toplu Sözleşme Hakkı

Çalışanlarımızın, misilleme, gözdağı veya taciz korkusu olmadan bir sendikaya katılma, sendika kurma veya sendikaya katılmama hakkına, barışçıl toplanma hakkına saygı duyulur. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket edilir.